Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/128/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty


UCHWAŁA Nr XXII/ 128 /2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, i następującego współczynnika różnicującego:

1) 0,25 - w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych,

2) 0,50 - w przypadku dwuosobowych gospodarstw domowych,

3) 0,75 - w przypadku trzyosobowych gospodarstw domowych,

4) 1,00 - w przypadku czteroosobowych gospodarstw domowych,

5) 1,10 - w przypadku pięcioosobowych gospodarstw domowych,

6) 1,20 - w przypadku sześcioosobowych gospodarstw domowych,

7) 1,30 - w przypadku siedmioosobowych gospodarstw domowych,

8) 1,40 - w przypadku ośmioosobowych gospodarstw domowych,

9) 1,50 - w przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej ośmiu osób.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

do metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391), nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowy system musi zacząć funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 • koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • koszty obsługi administracyjnej systemu.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. W „starym” systemie - który funkcjonować będzie najpóźniej do 30 czerwca 2013 r. - właściciele nieruchomości zobowiązani są zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości. Koszty tego odbioru zależne są od ilości odebranych pojemników z odpadami, przez co część właścicieli nieruchomości próbuje zmniejszyć wykazywaną ilość odpadów, np. poprzez ich spalanie w piecach centralnego ogrzewania lub pozostawienie ich w lesie czy w przydrożnych rowach. Założeniem nowego systemu jest uniezależnienie wysokości opłaty od ilości odebranych od właściciela nieruchomości, a więc nieopłacalne ma być nielegalne pozbywanie się odpadów.

Nowy system wiąże się także koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów ekologicznych, m.in. nieskładowania odpadów ulegających biodegradacji (w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych) oraz odpowiednich poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Gmina przedstawiać będzie coroczne sprawozdania do Marszałka Województwa z osiągniętych poziomów ekologicznych. W przypadku nieosiągnięcia któregoś z nich, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie miał obowiązek nałożyć na gminę karę, obliczoną jako iloczyn brakującej masy odpadów (w tonach) oraz stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne (tzw. „opłaty marszałkowskiej”). Kary te mogą być więc bardzo dotkliwe.

Rada gminy, do końca 2012 r. obowiązana jest podjąć niniejszą uchwalę, w celu określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.

W ustawie określono zamknięty katalog metod, spośród których rada gminy może wybrać jedną dla nieruchomości zamieszkałych i jedną dla nieruchomości „mieszanych” (czyli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). Dla nieruchomości niezamieszkałych ustawodawca nie pozostawia radzie gminy wyboru - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić musi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz określonej dla nich stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6j ust. 3 ustawy). Dla nieruchomości mieszanych metodą „standardową” jest suma opłat z części nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, wybór innej metody wiąże się z koniecznością podjęcia uchwały na podstawie art. 6j ust. 5). Jednakże podjęcie uchwał w sprawie objęcia gminnym systemem zbierania odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkanych nie jest obowiązkowe. W takim przypadku odpady z takich nieruchomości będą odbierane na zasadach dotychczasowych.

Dla wszystkich rodzajów nieruchomości, rada gminy wybrać więc może następujące metody:

1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

0x08 graphic
1.1  wg liczby mieszkańców

1.2  wg zużycia wody z danej nieruchomości (na podstawie art. 6j ust. 1)

1.3  wg powierzchni lokalu mieszkalnego

1.4  jedna stawka opłaty dla gospodarstwa domowego (na podstawie art. 6j ust. 2)

2. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

2.1  ilość pojemników, (na podstawie art. 6j ust. 3)

3. Dla nieruchomości „mieszanych”:

3.1 suma opłat obliczonych zgodnie z pkt 1) i 2), (na podstawie art. 6j ust. 4, metoda ta będzie obowiązywać w przypadku nie podejmowania uchwały na podstawie art. 6j ust. 5).

3.2 jedna z metod: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 lub 2.1 (w przypadku podjęcia uchwały na podstawie art. 6j ust. 5).

W związku z powyższym rada gminy zobowiązana jest określić następujące stawki opłat:

 1. dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • wyższa stawka opłaty jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • niższe stawki opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

oraz fakultatywnie:

 1. dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 • wyższa stawka opłaty jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oddzielnie dla pojemników o określonej pojemności, np. stawka za pojemniki o pojemnościach 120 l, 240 l, 1 100 l,

 • niższe stawki opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oddzielnie dla pojemników o określonej pojemności, np. stawka za pojemniki o pojemnościach: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l.

W przeprowadzonej analizie kosztów funkcjonowania systemu uwzględniono wszystkie wskazane w ustawie elementy wpływające na wysokość opłaty, tj:

 • liczbę gospodarstw domowych na terenie gminy oraz liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę;

 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli:

 • koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • koszty obsługi administracyjnej systemu,

 • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Określenie niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane lub odbierane w sposób selektywny ma podwójną rolę:

 • zrównoważyć musi wyższe koszty przetworzenia zamieszanych odpadów komunalnych (odpadów niesegregowanych) i koszty wydzielenia z nich odpadów, które powinny być zbierane w sposób selektywny,

 • motywować właścicieli nieruchomości (i wszystkich mieszkańców) do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - brak selektywnej zbiórki nie powinien być opłacalny.

Rada Gminy wypełniając obowiązek ustawowy przyjęła metodę obliczania stawki opłaty od gospodarstwa domowego (na podstawie art. 6j ust. 2)

W związku z powyższym, podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 72 zł / gospodarstwo na miesiąc, zaś obniżona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 56 zł / gospodarstwo na miesiąc. Stawka obniżona została zróżnicowana w zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Niniejsza uchwała określa kluczowe elementy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie: metodę obliczania stawki opłaty oraz jej wysokość, wraz z określeniem niższej stawki opłaty jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Niniejsza uchwała jest również podstawą do prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 08:56