Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/118/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Osina pod przepompownię


U C H W A Ł A Nr XXI / 118/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Osina pod przepompownię.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie działki nr 73/1 o pow. 15 m? położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, stanowiącej własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem pod dojazd do przepompowni ścieków w związku z inwestycją pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie księga wieczysta Kw SZ1O/0029475/8.

2. Wartość wymienionej w ust. 1 działki jest ustalona na podstawie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego (zgodnie z porozumieniem z dnia 29.12.2011r. zawartym z właścicielem nieruchomości) na kwotę 474,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18.08.2011 r. zakończono I etap zadania pn. „Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - I etap Osina, Kikorze, Kościuszki”. W ramach inwestycji na dz. nr 75 zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzją Nr 07/04 lokalizacji inwestycji celu publicznego: znak BG-7331- 01/2004 z dn. 14 kwietnia 2004 r. wybudowano przepompownię ścieków. W celu poprawienia dostępności do przepompowni z dz. nr 73 wydzielono grunt o pow. 15 m? z przeznaczeniem pod dojazd. W dn. 29.12.2011 r. z właścicielem nieruchomości (Wisław i Grażyna Góreccy) zawarto porozumienie na mocy którego uzgodniono warunki:

- podziału geodezyjnego nieruchomości;

- wyceny nieruchomości;

- terminu i kosztów zawarcia umowy notarialnej;

Biorąc powyższe pod uwagę stało się zasadne wykupienie w/w działki.

Opracował: Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 11:07