herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVI /156/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 01 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2009 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 54 235,00 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2318 o kwotę 51 220,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 3 015,00 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2009 r o kwotę 54 235,00 zł, z

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 1 230,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 20 893,49 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 280,16zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 4 765,84 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 83,71 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 1 421,80 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 859,62 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 14 601,26 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 82,93zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 1 408,57 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 246,03 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 4 178,97 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4139 o kwotę 88,87 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4138 o kwotę 1 509,53 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4419o kwotę 38,92zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4418 o kwotę 661,08 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 104,76 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4048 o kwotę 1 779,36zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4758 o kwotę 0,10 zł.

 

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne . )

 

§ 3.Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2009 r. o kwotę

29 851,97 zł.

 

- dział 750 rozdział 75023 § 4280 o kwotę 3 000,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4750 o kwotę 15 000,00 zł

(Administracja publiczna - urzędy gmin z przeznaczeniem zakup usług zdrowotnych oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.)

 

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 4 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 751,97 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 100,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4610 o kwotę 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4280 o kwotę 2 500,00 zł.

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki w kwocie 11 851,97 zł. za 2008 rok.)

 

§ 4.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 29 851,97 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

§ 5. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 2 964 849,03zł.-§ 994 lokaty.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:05