herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVIII-95-12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XVIII/95/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r.poz. 567 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 111 583,54 zł

-dział 754 rozdział 75412 § 6260 o kwotę 100 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja otrzymana z WFOŚ z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń).

-dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 11 583,54 zł

( Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki)

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 350 000,00 zł

-dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 350 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2012 r o kwotę 461 583,54 zł, z tego :

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 4 583,54 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych - nadwyżka środków z roku poprzedniego)

-dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 350 000,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 18-07-2012 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2012 09:18