herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXV /151/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia aneksu do ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015?


Uchwała Nr XXV /151/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 - 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się aneks do „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-

2015”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-03-2009 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2009 09:04