herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r.


Uchwała Nr XXVIII /169/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 25 czerwca 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osina Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47), dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 i kolejne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Osina Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008r., dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji z poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-07-2009 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2009 10:26