Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik Nr 2 doUchwały Nr VIII-42-2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Osina

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/9/2010.

Rady Gminy Osina

Z dnia 30 grudnia 2010 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Osina

na lata 2011- 2014

Dla celów prognozy zastosowano założenia makroekonomiczne podawane przez Ministerstwo Finansów oraz sytuację makroekonomiczną naszego regionu tj :

- realny wzrost PKB (%),
- wzrost CIT, PIT,
- stopa bezrobocia na koniec roku (%),
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (%),
- nominalna stopa procentowa,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (w zł),
- kurs walutowy

  1. Dotyczy dochodów lat 2011-2024 wykazanych w poz. 1a) oraz 1b).

Objaśnienia:

Dochody bieżące budżetu gminy lat przyszłych obliczono na podstawie planowanej realizacji dochodów lat poprzednich z uwzględnieniem kilkuprocentowego wskaźnika inflacji oraz wzrostu podatków lokalnych . Nie planuje się znacznych odchyleń pomiędzy przyjętymi wartościami w prognozowanym okresie.

Dochody majątkowe stanowią środki ze sprzedaży mienia gminnego, lokali mieszkalnych, działek pod zabudowę rekreacyjną i mieszkaniową, a także wpływy
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bieżących jak i tych dokonanych w latach ubiegłych i rozłożonych na raty. Wysokość dochodów majątkowych w roku 2011 oraz 2012 wynika z planowanych wpływów z tytułu rozliczenia wniosków o płatność z budżetu środków UE na zadania realizowane w latach 2010-2012.

  1. Dotyczy wydatków lat 2011-2024 wykazanych w poz . 2), oraz 10):

Objaśnienia:

Wydatki bieżące na lata 2011 - 2024 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu w 2010r. powiększone o wskaźnik inflacji oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji zadań gminy. Podstawę do kalkulacji na lata przyszłe stanowiło ich przewidywane wykonanie w latach poprzednich uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań, pomniejszone o wydatki jednorazowe oraz wydatki, których realizacja została zakończona. Wydatki zaplanowane zostały na takim poziomie aby zapewnić podstawowe działanie jednostki, bez zachwiania jej płynności finansowej. W 2011roku wydatki znacznie przewyższają dochody bieżące , ma to jednak pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. W latach następnych wysokość wydatków bieżących wraca do poziomu zbliżonego do wykonania III kwartału 2010 r. i ulega zwiększeniu w następnych latach o przyjęte wskaźniki.

Wydatki majątkowe ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy Osina do wysokości dochodów majątkowych powiększonych o nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach.

  1. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetowej lat ubiegłych oraz wolnych środków wykazanych w poz. 4) :

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetowa została zaplanowana tylko w roku 2011 w wysokości 6 083 521,77 zł i wynika z wykonania budżetu za rok 2010.Nadwyżka zostanie rozdysponowana na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 3 375 602,00 zł. oraz na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 2 707 919,77.

Nadwyżka budżetowa roku bieżącego została zaplanowana w poszczególnych latach w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych.

Wolne środki zostały zaplanowane w wysokości 1 522 271, 28 zł i zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu .

  1. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego roku 2011 wykazanego w poz. 22):

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy roku 2011 w wysokości 8 575 330,85 zostanie
sfinansowany z :

- nadwyżki budżetowej środków z lat ubiegłych w kwocie 2 707 919,77

- pożyczki zaciągniętej na poczet inwestycji pn. „Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową

oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki „ w kwocie 1 620 837,00

- kredytu zaciągniętego na poczet inwestycji w kwocie 2 724 302,80 zł w tym na :

* „Kompleksową kanalizację Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina,

Kikorze, Kościuszki „ na pokrycie wkładu własnego oraz niekwalifikowanego podatku Vat

1 037 336,80

* „ Budowę odcinków sieci kanalizacyjnej od pierwszej studzienki licząc od strony budynków do sieci

kanalizacyjnej, wykonanej w ramach inwestycji pod nazwą „ Kompleksowa kanalizacja Gminy

Osina z budową oczyszczalni ścieków m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki w kwocie

680 000,00
* „ Budowę oczyszczalni ścieków w m. Osina „1 006 966,00
-
wolnych środków w wysokości 1 522 271,28

  1. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanego w poz.22) :

Objaśnienia:

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 11 950 932,85 , są to środki

pochodzące z:

- długoterminowych kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji w/w dotyczących kanalizacji

gminy w kwocie 2 724 302,80

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE w wysokości 1 620 837,00 zł,

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej kwocie 6 083 521,77

- wolnych środków w kwocie 1 522 271,28

  1. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz.23 ):

Objaśnienia:

Roczne rozchody budżetu gminy w okresie objętym prognozą finansową zostały ustalone w oparciu o podpisane umowy kredytów długoterminowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego i wynikają z harmonogramu ich spłat. W roku 2011 rozchody zostały zaplanowane w wysokości 3 375 602,00 zł na jednorazową spłatę pożyczki. W latach 2012-2023 raty zostały ustalone na równym poziomie w wysokości 307 691,00 zł rocznie a w roku 2024 w wysokości 307 708,00 zł.

  1. Dotyczy długu publicznego wykazanego w poz.13 ):

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2011 będzie stanowił kwotę 4 000 000,00 zł
i przez okres 13 lat będzie spłacany w wysokości 307 691,00 zł a w ostatnim roku spłaty w kwocie 307 708,00 zł .W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony.
Roczne obciążenie kredytu będzie stanowiło kwotę spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

4

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-09-2011 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 10:43