herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIV/201/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXIV / 201/ 2010

Rady Gminy Osina

z dnia 15 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458 , z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010 r.) uchwala się ,co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się własne wydatki budżetowe Gminy na 2010 rok o kwotę 2 582 000,00 zł

 

-dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę 1 000 000,00 zł,

-dział 801 rozdział 80101 § 6058 o kwotę 500 000,00 zł,

(Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 921 rozdział 92109 § 4270 kwotę 50 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 kwotę 925 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6058 kwotę 7 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 kwotę 10 000,00 zł,

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby -zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 630 rozdział 63003 § 6058 kwotę 24 000,00 zł,

- dział 630 rozdział 63003 § 6059 kwotę 16 000,00 zł,

(Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2010 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 54 235,00 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2318 o kwotę 51 220,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 3 015,00 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 54 235,00 zł, z :

 

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 620,67 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 10 542,55 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 94,58zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 1 606,61 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 17,96 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 305,13 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 645,49 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 10 964,01 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 465,70 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 7 910,30 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1 051,26 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 19 310,74 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4419o kwotę 38,92 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4418 o kwotę 661,08 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, , składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe)

 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2010 r. o kwotę 2 654 579,53 zł,

 

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 kwotę 31 118,23 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

 

- dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 450 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 16 000,00 zł,

- dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł,

( Administracja publiczna - urzędy gmin - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , zakup usług pozostałych)

 

- dział 710 rozdział 71004 § 4110 o kwotę 1 120,00 zł,

- dział 710 rozdział 71004 § 4120 o kwotę  180,00 zł,

- dział 710 rozdział 71004 § 4170 o kwotę 5 700,00 zł,

( Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenie bezosobowe)

 

- dział 630 rozdział 63003 § 6050 kwotę 40 000,00 zł,

(Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 kwotę 317 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6058 kwotę 500 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 kwotę 700 000,00 zł,

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie o kwotę 1 517 000,00 zł).

 

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwotę 15 000,00 zł,

- dział 926 rozdział 92601 § 6059 o kwotę 545 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie o kwotą 560 000,00 zł).

 

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 6 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 1 107,30 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 300,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę 2 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4610 o kwotę 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4280 o kwotę 2 500,00 zł.

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki w kwocie 15 907,30 zł. za 2009 rok.)

 

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 5 554,00 zł

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - świadczenia społeczne).

 

§ 5 . Zwiększa się dochody Gminy na 2010r.o kwotę 72 579,53 zł tj.

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 12 907,30 zł

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości)

 

- dział 756 rozdział 75618 § 0970 o kwotę 13 924,74 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z różnych dochodów)

 

- dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 45 747,49 zł

( Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - wpływy z różnych dochodów - środki finansowe zabezpieczone w 2009 r. na wydatki niewygasające a niewykorzystane w całości)

 

§.6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§.7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-02-2010 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 22-02-2010 10:55