herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VII/39/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opiniio projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie


Uchwała Nr VII / 39/ 2011

Rady Gminy Osina

z dnia 14 czerwca 2011

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89, zm. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz. 1290; Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 324 poz. 1570; Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1707; Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 107 poz. 679, Nr 230 poz. 1507; Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§1. Rada Gminy Osina pozytywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie, przyjęty w dniu 18 maja 2011 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

2 Opiniowany w ust. 1 projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały o przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Opinia powinna być wyrażona w formie uchwały.

W związku z tym, że projekt uchwały określa sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych przekształcanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz określa termin zakończenia działalności, który nastąpi nie wcześniej niż trzy miesiące od daty wydania uchwały zachodzą, przesłanki do podjęcia niniejszej uchwały. [nie kumam] Coś trzeba by napisać, że naszym mieszkańcom przekształcenie tego zakładu nie przeszkadza, bo mogą leczyć się gdzie indziej.

_@KON@_ Art. 43. _@POCZ@__@KON@_ 1. Rozporządzenie lub uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinny określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty wydania rozporządzenia lub podjęcia uchwały o likwidacji.

_@POCZ@_

_@KON@_ 2. Projekt rozporządzenia lub uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.

_@POCZ@__@KON@_ 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy wydawaniu rozporządzenia i podejmowaniu uchwały o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

_@POCZ@__@KON@_ 4. Rozporządzenie lub uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowi, po upływie terminu określonego w ust. 1, podstawę do skreślenia zakładu z dniem zakończenia jego działalności z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 12.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 17-06-2011 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2011 12:03