herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIII/208/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Redle


U C H W A Ł A Nr XXXIII/ 208 /2014

Rady Gminy Osina

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomości w Redle.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Osina oznaczoną jako działka nr 126 o pow. 0,04 ha - obręb Redło, gmina Osina, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie księga wieczysta Kw SZ1O/00048980/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Osina dysponuje prawem własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 126 o pow. 0,04 ha - obręb Redło. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie działka jest sklasyfikowana jako „rola”. Wcześniej działka pełniła funkcję drogi gruntowej (gminnej). W 2013 r. zmieniono klasyfikację gruntu z „dr” na „R”. Zmiana ta była podyktowana tym, że droga nigdy nie spełniała swojej funkcji i była wyłącznie użytkowana przez właścicieli gospodarstwa rolnego położonego na działce 125. Parametry działki tj. dł. 110 i szer. 3,50 uniemożliwiają jej racjonalne zagospodarowanie.

Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako grunty orne.

Opracował:

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-06-2014 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2014 10:17