herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXI/121/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.


UCHWAŁA Nr XXI / 121 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. Nr 23, poz. 124 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

2. Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osina;

 2. Programie - należy przez to rozumieć niniejszy program;

 3. Komisji - należy przez to rozumieć gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, powołaną zgodnie z

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 11:00
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
  Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 11:00