herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVIII-98-12 z dnia 12 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy


Uchwała Nr XVIII / 98 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 12 lipca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777, Nr 187, poz. 1110, z 2012 r., poz. 567) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z Panią Anną Półgrabią, radną Rady Gminy Osina, pracownikiem firmy Drewpol Sp. z o.o. w Osinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody

na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

W dniu 10.07.2012 r. do Rady Gminy Osina wpłynął wniosek firmy Drewpol Sp. z o.o.
w Osinie, będącej pracodawcą radnej Rady Gminy Osina - Pani Anny Półgrabia o wydanie zgody na rozwiązanie z nią umowy o pracę. Zgodnie z wnioskiem podstawą rozwiązania stosunku pracy nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Również radna Anna Półgrabia nie podnosi, że przyczyną zwolnienia są zdarzenia związane
z wykonywaniem przez nią mandatu. W związku z tym rada gminy nie ma podstaw do odmówienia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Podstawa prawna

wydania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 25. 2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 18-07-2012 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2012 09:34