herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVI/100/2008 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok


UCHWAŁA Nr XVI/ 100/2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok .

Na podstawie art. 18 a ust. 4 i 5 , art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271 , Nr 214 ,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 181,poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz.327 , Nr 138,poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 ) oraz § 48 i § 49 Statutu Gminy Osina przyjętego uchwałą Nr VI/46 2003 r. z dnia 28 maja 2003 r. ( Dz. Urz.. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001 ) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik

do Uchwały Rady Gminy

Nr XVI/100/2008

z dnia 27 lutego 2008 roku

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ na 2008 rok

  1. Opinia komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

  2. Wniosek do Rady Gminy o absolutorium dla WÓJTA Gminy

  3. Opinie i wnioski Komisji do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 rok

  4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

PLAN KONTROLI na 2008 rok

LP

Miesiąc

Dział

Przedmiot Kontroli

1

Kwiecień

852

Pomoc Społeczna

2

Maj

851

Ochrona zdrowia

3

Czerwiec

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4

Wrzesień

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5

Październik

801

Oświata i wychowanie

6

Listopad

926

Kultura fizyczna i sport

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:04