herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIX/174/2013 z dnia 6 geudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r.


Uchwała Nr XXIX/174/2013

Rady Gminy Osina

z dnia 06 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 i poz.645) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy Osina na 2013 r. o kwotę 25 000,00 zł tj

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 20 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób prawnych),

- dział 921 rozdział 92109 § 2700 o kwotę 5 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy kultury ,świetlice, kluby - środki

na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy Osina na 2013 r. o kwotę 180 000,00 zł tj

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 180 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2013 rok o kwotę 1 706 000,00 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 450 000,00 zł

( Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 210 000,00 zł

( Transport i łączność - drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 70 000,00 zł

( Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych)

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł

( Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- zakup usług pozostałych)

- dział 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę 10 000,00 zł

( Administracja publiczna - rady gmin - różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

- dział 750 rozdział 75023 § 4040 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę 9 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4700 o kwotę 8 000,00 zł

( Administracja publiczna - urzędy gmin - dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług remontowych oraz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)

- dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł

( Administracja publiczna - pozostała działalność - zakup usług remontowych)

- dział 754 rozdział 75414 § 4210 o kwotę 7 000,00 zł

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 754 rozdział 75421 § 4210 o kwotę 8 000,00 zł

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 70 000,00 zł

( Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek)

- dział 852 rozdział 85204 § 4330 o kwotę 30 000,00 zł

( Pomoc społeczna - rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)

- dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 20 000,00 zł

( Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia bezosobowe)

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90002 § 6050 o kwotę 180 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 921 rozdział 92109 § 4170 o kwotę 6 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 921 rozdział 92120 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zakup usług pozostałych)

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 25 000,00 zł

( Kultura fizyczna - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/110/2012 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, dotyczący przychodów
i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 10 607 327,80 zł,

2) plan wydatków ogółem: 11 790 621,17 zł,

3) przychody 9 122 348,07 zł

4) rozchody 7 939 054,70 zł

§ 6.Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 183 293,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2013 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2013 10:52