herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVII/219/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego


Uchwała Nr XXXVII/219/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 roku Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203,Nr 214, poz.1806; z 2005roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 686 966,00 zł
na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w związku z realizacją zadania pn. ” Przyłącza kanalizacyjne do kompleksowej
kanalizacji Gminy Osina w I etapie
”.

2. Uruchamianie transz kredytu zgodnie z harmonogramem kredytu:
- w 2010 roku - I transza w kwocie 500 956,00 zł,
- w 2011 roku - II transza w kwocie 1 186 010,00 zł.

§ 2.Spłata kredytu będzie następować w latach 2010 - 2024 .

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco złożony wraz z
deklaracją wekslową.

§ 4. Zobowiązania finansowe Gminy z tytułu kredytu zostaną pokryte z następujących źródeł:

1) podatków, opłat i innych wpływów stanowiących dochody Gminy;

2) udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa;

3) dochodów z majątku Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:50