herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVI /219/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r.


Uchwała Nr XXXVI/ 219/2014

Rady Gminy Osina

z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 i poz.645) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2014 r. o kwotę 63 681,38 zł tj.

- dział 010 rozdział 01095 § 2320 o kwotę 3 500,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo- pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - dotacja otrzymana z PFOŚ w Goleniowie z przeznaczeniem na realizację zadanie ”Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Osina obręb Węgorzyce”)

- dział 900 rozdział 90095 § 2440 o kwotę 10 181,38 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -pozostała działalność -dotacje otrzymane
z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
z przeznaczeniem na realizację zadania ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 2”)

- dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 50 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów - nagroda pieniężna w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii organizowanym przez WFOŚiGW w Szczecinie)

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2014 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 21 000,00 zł
-dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 19 817,99 zł,

-dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 1 182,01 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2014 r. o kwotę 21 000,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 287,93 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę 5 303,07 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 42,50 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 782,81 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 4,31 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 79,38 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 702,22 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 13 297,78 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4419 o kwotę 25,75 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4417 o kwotę 474,25 zł

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej- pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe).

§ 4. Zmniejsza się własne wydatki budżetowe Gminy na 2014 r. o kwotę 3 911,53 tj.

- dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 3 911,53 zł

( Pomoc społeczna - pozostała działalność - świadczenia społeczne ).

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2014 r. o kwotę 3 911,53 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 220,22 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 3 691,31 zł,

§ 6. Zwiększa się własne wydatki budżetowe Gminy na 2014 rok o kwotę 63 681,38 zł
z tego:
-dział 751 rozdział 75109 § 4210 o kwotę 1 600,00 zł,

-dział 751 rozdział 75109 § 4300 o kwotę 1 100,00 zł,

(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych)

- dział 900 rozdział 90002 § 4210 kwotę 30 981,38 zł

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 kwotę 15 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka odpadami- zakup materiałów
i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych )

- dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 7 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 8 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność- zakup energii oraz zakup usług remontowych).

§ 7. W związku ze zmianą zakresu zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kikorze zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy o kwotę 3 697,30 zł z tego:

- dział 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1 300,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zakup materiałów
i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 1 642,00 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 755,30 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup usług pozostałych).

§ 8. W związku ze zmianą zakresu zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kikorze zwiększa się wydatki budżetowe Gminy o kwotę 3 697,30 zł z tego:

- dział 921 rozdział 92109 § 4210 o kwotę 2 942,00zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 755,30 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia).

§ 9.W związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniem nr 215/2014 z dnia 30 września 2014 r. w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2014 dotyczący Wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Osina na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 13:59