herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIV-139-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie


Uchwała Nr XXIV/139/2013

Rady Gminy Osina

z dnia 07 marca 2013 roku

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm ) oraz § 7 uchwały Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Osina z dnia 6 września 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. z 2012 r. poz. 2235) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Osina dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie z przeznaczeniem na następujące prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ruinach kościoła parafialnego w Węgorzycach.

- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania

prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2. Dotacji udziela się w roku budżetowym 2013 w wysokości 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-03-2013 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2013 10:15