herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVI/98/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie


U C H W A Ł A Nr XVI/98/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 44/5 o pow. 500 m2 położonej w obrębie

ewidencyjnym Osina .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVI/98/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 luty 2008 r.

Dyspozycja art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do czasu określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, oznaczona numerem ewidencyjnym 44/5 o pow. 500 m2 - obręb Osina, objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego przy drodze powiatowej nr 41306 w obrębie geodezyjnym Osina. Wg ustaleń planu jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Zbycie działki nastąpi w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( przetarg ustny nieograniczony). O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator, przy czym o wyborze tym przesądza cel, jaki ma osiągnąć przetarg oraz krąg podmiotów mogących spełnić warunki przetargowe. W myśl art. 40 ust. 2 (ugn) ustny przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

Inspektor

Bogusław Grodź


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:01