herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVI/94/2008 w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r


Uchwała Nr XVI/94/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218 )oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r.( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się , co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ” do uchwały Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2008
dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o kwotę 3 330,00zł.

-dział 900 rozdział 90011 § 4300 o kwotę 3 330,00 zł. ( czipowanie psów),

2) zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 3 330,00 zł

- dział 900 rozdział 90011 § 4210 o kwotę 3 330,00 ( zakup mikroczipów).

§ 2.Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik

do uchwały Rady Gminy Osina

nr XVI/94/2008

z dnia 27 lutego 2008 roku

„Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Osina Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 07:52