herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym


UCHWAŁA Nr XXIV/ 148/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z wyłączeniem zakresu wynikającego z upoważnienia określonego w ust. 2.

2. Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uczęszczających do tej szkoły.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/243/2006 Rady Gminy Osina z dnia 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego
w Osinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2009 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 12:46