Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV-76-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie


U C H W A Ł A Nr XIV / 76 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 187, poz. 1110, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732 ) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na okres pięciu lat z dotychczasowymi dzierżawcami ogrodów działkowych w Osinie, oznaczonych numerami działek według zestawienia:

- dz. nr 200/28 o pow. 364 m?

- dz. nr 200/29 o pow. 334 m?

- dz. nr 200/30 o pow. 315 m?

- dz. nr 200/33 o pow. 345 m?

- dz. nr 200/34 o pow. 517 m?

- dz. nr 201/8 o pow. 408 m?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Nieruchomości wymienione w projekcie uchwały są własnością Gminy Osina. Wszystkie działki zostały wydzierżawione na okres 3 lat. Z dniem 31 marca 2012 upływa termin dzierżawy.

Niżej wymienieni dzierżawcy złożyli wnioski o kontynuowanie dzierżawy na kolejny okres:

1

Sokołowska Krystyna

Osina

200/28

2

Szyjewska - Kaczocha Magdalena

Osina

200/29

3

Borowiecka Jadwiga

Osina

200/30, 201/8

4

Małyszek Kazimierz

Osina

200/33

5

Machut Maria

Osina

200/34

W związku z tym, że działki zostały zagospodarowane przez dzierżawców poprzez trwałe nasadzenia drzew owocowych, krzewów itp. proponuje się zawarcie umów na okres co najmniej 5 lat. Większość dzierżawców cyklicznie przedłużała umowy dzierżawy.

Działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego a wg ewidencji gruntów PODGiK w Goleniowie sklasyfikowane są jako użytki rolne klasy - IVa i IVb.

Przyjęta w dniu 5 listopada 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw w art. 37 ust.4 stanowi, że zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu a Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W związku z powyższym, sprawa winna zostać rozstrzygnięta przez Radę Gminy w formie indywidualnej uchwały.

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:29