herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIV-76-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie


U C H W A Ł A Nr XIV / 76 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 187, poz. 1110, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732 ) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na okres pięciu lat z dotychczasowymi dzierżawcami ogrodów działkowych w Osinie, oznaczonych numerami działek według zestawienia:

- dz. nr 200/28 o pow. 364 m?

- dz. nr 200/29 o pow. 334 m?

- dz. nr 200/30 o pow. 315 m?

- dz. nr 200/33 o pow. 345 m?

- dz. nr 200/34 o pow. 517 m?

- dz. nr 201/8 o pow. 408 m?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Nieruchomości wymienione w projekcie uchwały są własnością Gminy Osina. Wszystkie działki zostały wydzierżawione na okres 3 lat. Z dniem 31 marca 2012 upływa termin dzierżawy.

Niżej wymienieni dzierżawcy złożyli wnioski o kontynuowanie dzierżawy na kolejny okres:

1

Sokołowska Krystyna

Osina

200/28

2

Szyjewska - Kaczocha Magdalena

Osina

200/29

3

Borowiecka Jadwiga

Osina

200/30, 201/8

4

Małyszek Kazimierz

Osina

200/33

5

Machut Maria

Osina

200/34

W związku z tym, że działki zostały zagospodarowane przez dzierżawców poprzez trwałe nasadzenia drzew owocowych, krzewów itp. proponuje się zawarcie umów na okres co najmniej 5 lat. Większość dzierżawców cyklicznie przedłużała umowy dzierżawy.

Działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego a wg ewidencji gruntów PODGiK w Goleniowie sklasyfikowane są jako użytki rolne klasy - IVa i IVb.

Przyjęta w dniu 5 listopada 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw w art. 37 ust.4 stanowi, że zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu a Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W związku z powyższym, sprawa winna zostać rozstrzygnięta przez Radę Gminy w formie indywidualnej uchwały.

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:29