herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVI/223/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie


U C H W A Ł A Nr XXXVI / 223 / 2014

Rady Gminy Osina

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres trzech lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,04 ha, stanowiącej działkę nr 127 - obręb Osina, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Dzierżawca w dniu 21 sierpnia 2014 r. wystąpił z wnioskiem w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest działka ewidencyjna nr 127 - obręb Osina. Dotychczasowa umowa zawarta w dniu 28 marca 2012 r. utraci swoją ważność w dniu 31 grudnia 2014 r. .

Nieruchomość stanowi własność Gminy Osina i w części jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego - teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz w pozostałej części brak planu. Wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie działka sklasyfikowana jest jako użytek rolny:

Arkusz

Nr działki

Położenie opis

Powierzchnia
działki [ha]

Użytek lub klasa

Pow[ha]

Nr KW lub inne dokumenty

1

127

obręb Osina

2.04

RV
RVI
ŁIV
PsIV

0.85
0.20
0.59
0.40

SZ1O/00047242/8

Zgodnie ze znowelizowanym art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. W związku z powyższym, kontynuacja dzierżawy winna zostać rozstrzygnięta przez Radę Gminy w formie indywidualnej uchwały.

Opracował:

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 14:09