herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIII-72-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzonych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina


UCHWAŁA Nr XIII / 72/ 2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy Osina chwala, co następuje:

§ 1.

  1. Na wniosek Wójta Gminy Osina uchwala się ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina:

  1. cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług - 3,17 zł/m3 netto plus należny podatek VAT 8% = 3,42 zł/m3 brutto,

  2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - 10,44 zł/odbiorcę/m-c netto plus należny podatek VAT 8% = 11,28 zł/odbiorcę/m-c brutto,

  3. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie odczytu zużycia wody, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego - 12,66 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 13,67 zł/odbiorcę/m-c brutto,

  4. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych - 3,63 zł /odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,92 zł/odbiorcę/m-c brutto.

  1. Ceny i stawki opłat, o których mowa w ust. 1 obowiązują od dnia 1 lutego 2012 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 20-01-2012 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2012 09:42