herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XX/109/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań dotyczących przewozów i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.


 

UCHWAŁA Nr XX / 109 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań dotyczących przewozów i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy Osina porozumień z innymi gminami na realizację zadań dotyczących przewozów i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 31-10-2012 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 06-11-2012 09:36