herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVIII/168/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2009 rok o kwotę 97 170,00 zł

-dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 97 170,00 zł,

(Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych)

§ 2.Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 825,00 zł.

- dział 758 rozdział 75807 § 2920 o kwotę 825,00 zł.,

(Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa).

§ 3.Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2009r.o kwotę 59 000,00 zł

-dział 600 rozdział 60016 § 4300 kwotę 35 000,00 zł

(Transport i łączność - drogi publiczne gminne - zakup usług pozostałych).

- dział 750 rozdział 75023 § 4580 o kwotę 1 000,00 zł

(Administracja publiczna - urzędy gmin - odsetki pozostałe).

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 3 000,00 zł

(Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów -stypendia dla uczniów).

- dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł.

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów, dróg- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 4.Zmniejsza się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 37 345,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r. w wysokości 4 980 194,03 zł.-§ 994 lokaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-07-2009 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2009 11:11