herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVI/224/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie


Uchwała Nr XXXVI / 224 / 2014

Rady Gminy Osina

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Gminy Osina oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 43/3 o pow. 0,1840 ha - obręb Osina.

§ 2. Przejęcie nieruchomości wymienionej w § 1 następuje w związku z realizacją zadań własnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E

Działka nr 43/3 o pow. 0,1840 stanowi własność Skarbu Państwa. Z dniem 8 stycznia 2008 r. aktem notarialnym Rep. A nr 145/2008 w zamian za zaległości podatkowe Gmina nabyła nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące dz. nr 43/3 i 43/4, w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA. Gmina będąc użytkownikiem wieczystym dz. nr 43/3 jest zobowiązana wnosić na rzecz Skarbu Państwa opłatę roczną w wys. 89,80 zł, którą ustalił Starosta Goleniowski. Obowiązek wnoszenia opłaty przez użytkownika wieczystego wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz z przepisów szczególnych tj. art. 71 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W celu likwidacji opłaty rocznej gmina winna nabyć na własność przedmiotową nieruchomość poprzez złożenie wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) który stanowi, że „Gminie, na jej wniosek, może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w ust. 1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań.”

Przywołując jednocześnie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) należy stwierdzić, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności realizacja zadań z zakresu gminnych dróg, ulic, placów oraz zieleni.

Zatem zasadne jest przekazanie w/w działki Gminie Osina .

Sporządził: Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 14:30