Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII /191/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Uchwała Nr XXXII /191/ 2009

Rady Gminy Osina

z dnia 07 grudnia 2009 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1402, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Osiny na prowadzenie działalności na terenie Gminy Osina w zakresie:

 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Ustawie, bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

 2. Regulaminie - rozumie się przez to Uchwałę Nr XXX/208/2006 Rady Gminy Osina z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział II

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osina

§ 3. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 Ustawy i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz oryginał wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 41 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

§ 4. Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki na odpady w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu.

§ 5. Pojemniki, kontenery i worki na odpady komunalne niesegregowane dostarczane przez firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, a oznakowanie powinno zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

§ 6. Pojemniki, kontenery i worki na odpady komunalne zbierane selektywnie dostarczane przez firmę wywozową muszą być trwale oznakowane zgodnie z kolorystyką określoną w Regulaminie.

§ 7. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji, naprawy pojemników i kontenerów w celu zapewnienia ich przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

§ 8. Przedsiębiorca powinien zapewnić gotowość takiej organizacji świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały rozsypane odpady.

§ 9. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz dodatkowo:

 1. powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,

 2. powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres, telefon oraz e-mail

 3. powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów.

§ 10. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie przewożonych odpadów, a także rozprzestrzenianie się przykrych odorów.

§ 11. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości.

§ 12. Posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna powinna spełniać wymagania techniczne, normy bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.

§ 13. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, jak i Regulaminem.

§ 14. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

 2. adres nieruchomości,

 3. data zawarcia umowy,

 4. rodzaj (kod) obieranych odpadów,

 5. częstotliwość odbioru odpadów.

§ 15. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy.

§ 16. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

 2. adres właściciela nieruchomości,

 3. adres nieruchomości, z której odbierane są odpady.

§ 17. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi informacji dotyczącej:

 1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Osina,

 2. sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

 3. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, na które przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów z terenu Gminy Osina,

 4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

§ 18. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

§ 19. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy.

§ 20. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy.

Rozdział III

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osina

§ 21. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 Ustawy i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz oryginał wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 42 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

§ 22. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) oraz dodatkowo:

 1. powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,

 2. powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres, telefon oraz e-mail

 3. powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 23. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 24. Mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

§ 25. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

§ 26. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, jak i Regulaminem.

§ 27. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

 2. adres nieruchomości,

 3. data zawarcia umowy,

 4. pojemność zbiornika bezodpływowego,

 5. częstotliwość opróżniania.

§ 28. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy.

§ 29. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

 2. adres właściciela nieruchomości,

 3. adres nieruchomości, na której opróżniane są zbiorniki bezodpływowe.

§ 30. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy.

§ 31. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy.

§ 32. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy.

Rozdział IV

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 33. Przedsiębiorca powinien posiadać obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt. Obiekty te powinny spełniać wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne oraz być wyposażone w niezbędne urządzenia potrzebne do ich prawidłowego funkcjonowania, jako schroniska dla zwierząt, tj. w:

 1. urządzenia warzelne,

 2. urządzenia chłodnicze,

 3. urządzenia pralnicze,

 4. samochód przystosowany do transportu zwierząt,

 5. urządzenia służące do podejmowania zwierząt z terenu gminy,

 6. urządzenia i środki neutralizujące na wypadek chorób wirusowych,

 7. środki służące do transportu zwłok zwierzęcych lub ich części.

§ 34. Pracownicy schroniska powinni być przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami przez inspektora bhp (wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii) oraz lekarza weterynarii.

§ 35. Zwierzęta przebywające w schronisku powinny znajdować się pod stałą opieką weterynaryjną.

§ 36. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

  1. prowadzenia działalności polegającej na podejmowaniu zwierząt bezdomnych, agresywnych lub martwych z terenu Gminy Osina,

  2. niezwłocznego dostarczenia zwłok zwierzęcych lub ich części, jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, podmiotowi zajmującemu się przetwarzaniem zwłok zwierzęcych lub do spalarni zwłok zwierzęcych,

  3. prowadzenia rejestru zwierząt przechowywanych w schronisku, sprzedanych, poddanych obserwacji przeciwko wściekliźnie i uśpionych;

  4. udostępniania ww. rejestrów oraz dokumentów potwierdzających utylizację zwłok zwierzęcych, upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy,

  5. sporządzania i składania do Urzędu Gminy rocznych raportów zawierających dane (ogólną liczbę) z rejestrów wymienionych w pkt 3 odnoszących się do zwierząt przyjętych z terenu Gminy Osina.

§ 37. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności tylko w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać wymagania określone w § 33 pkt 4, 5 oraz posiadać aktualną umowę na przyjmowanie zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, który uzyskał stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-12-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2009 10:52