herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXII /191/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Uchwała Nr XXXII /191/ 2009

Rady Gminy Osina

z dnia 07 grudnia 2009 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1402, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Osiny na prowadzenie działalności na terenie Gminy Osina w zakresie:

 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Ustawie, bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

 2. Regulaminie - rozumie się przez to Uchwałę Nr XXX/208/2006 Rady Gminy Osina z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział II

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osina

§ 3. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 Ustawy i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz oryginał wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 41 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

§ 4. Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki na odpady w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu.

§ 5. Pojemniki, kontenery i worki na odpady komunalne niesegregowane dostarczane przez firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, a oznakowanie powinno zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

§ 6. Pojemniki, kontenery i worki na odpady komunalne zbierane selektywnie dostarczane przez firmę wywozową muszą być trwale oznakowane zgodnie z kolorystyką określoną w Regulaminie.

§ 7. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji, naprawy pojemników i kontenerów w celu zapewnienia ich przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

§ 8. Przedsiębiorca powinien zapewnić gotowość takiej organizacji świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały rozsypane odpady.

§ 9. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz dodatkowo:

 1. powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,

 2. powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres, telefon oraz e-mail

 3. powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów.

§ 10. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie przewożonych odpadów, a także rozprzestrzenianie się przykrych odorów.

§ 11. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości.

§ 12. Posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna powinna spełniać wymagania techniczne, normy bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.

§ 13. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, jak i Regulaminem.

§ 14. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

 2. adres nieruchomości,

 3. data zawarcia umowy,

 4. rodzaj (kod) obieranych odpadów,

 5. częstotliwość odbioru odpadów.

§ 15. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy.

§ 16. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

 2. adres właściciela nieruchomości,

 3. adres nieruchomości, z której odbierane są odpady.

§ 17. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi informacji dotyczącej:

 1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Osina,

 2. sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

 3. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, na które przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów z terenu Gminy Osina,

 4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

§ 18. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

§ 19. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy.

§ 20. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy.

Rozdział III

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osina

§ 21. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 Ustawy i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz oryginał wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 42 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

§ 22. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) oraz dodatkowo:

 1. powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,

 2. powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres, telefon oraz e-mail

 3. powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 23. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 24. Mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

§ 25. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

§ 26. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, jak i Regulaminem.

§ 27. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

 2. adres nieruchomości,

 3. data zawarcia umowy,

 4. pojemność zbiornika bezodpływowego,

 5. częstotliwość opróżniania.

§ 28. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy.

§ 29. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

 2. adres właściciela nieruchomości,

 3. adres nieruchomości, na której opróżniane są zbiorniki bezodpływowe.

§ 30. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy.

§ 31. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy.

§ 32. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy.

Rozdział IV

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 33. Przedsiębiorca powinien posiadać obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt. Obiekty te powinny spełniać wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne oraz być wyposażone w niezbędne urządzenia potrzebne do ich prawidłowego funkcjonowania, jako schroniska dla zwierząt, tj. w:

 1. urządzenia warzelne,

 2. urządzenia chłodnicze,

 3. urządzenia pralnicze,

 4. samochód przystosowany do transportu zwierząt,

 5. urządzenia służące do podejmowania zwierząt z terenu gminy,

 6. urządzenia i środki neutralizujące na wypadek chorób wirusowych,

 7. środki służące do transportu zwłok zwierzęcych lub ich części.

§ 34. Pracownicy schroniska powinni być przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami przez inspektora bhp (wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii) oraz lekarza weterynarii.

§ 35. Zwierzęta przebywające w schronisku powinny znajdować się pod stałą opieką weterynaryjną.

§ 36. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

  1. prowadzenia działalności polegającej na podejmowaniu zwierząt bezdomnych, agresywnych lub martwych z terenu Gminy Osina,

  2. niezwłocznego dostarczenia zwłok zwierzęcych lub ich części, jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, podmiotowi zajmującemu się przetwarzaniem zwłok zwierzęcych lub do spalarni zwłok zwierzęcych,

  3. prowadzenia rejestru zwierząt przechowywanych w schronisku, sprzedanych, poddanych obserwacji przeciwko wściekliźnie i uśpionych;

  4. udostępniania ww. rejestrów oraz dokumentów potwierdzających utylizację zwłok zwierzęcych, upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy,

  5. sporządzania i składania do Urzędu Gminy rocznych raportów zawierających dane (ogólną liczbę) z rejestrów wymienionych w pkt 3 odnoszących się do zwierząt przyjętych z terenu Gminy Osina.

§ 37. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności tylko w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać wymagania określone w § 33 pkt 4, 5 oraz posiadać aktualną umowę na przyjmowanie zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, który uzyskał stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-12-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2009 10:52