Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku


Uchwała Nr XXXI/181/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 04 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 57 200,00 zł

-dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług
pozostałych).

-dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 10 000,00 zł

-dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 17 500,00 zł

-dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł

-dział 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 18 000,00 zł ,

(Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych na łączną kwotę 48 500,00).

- dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 400,00 zł

(Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia osobowe pracowników)

-dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 2 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - gimnazja - wynagrodzenia osobowe pracowników).

-dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 1 300,00 zł

(Oświata i wychowanie - stołówki szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 1 700,00 zł

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 kwotę o kwotę 1 700,00

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne- wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 3. W załączniku Nr 6 „ Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2009 rok” dokonuje się następujących zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- dział 801 rozdział 80148 § 4220 zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł ( zakup środków żywności)

- dział 801 rozdział 80148 § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł ( zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek)

§ 4.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 55 500,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 4 819 694,03 zł.-§ 994 lokaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/181/2009

Rady Gminy Osina
z dnia 04 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/139/2008
Rady Gminy Osina
z dnia 02 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych

Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego

w Osinie na 2009 rok

w złotych

Przychody

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

801

80148

Edukacyjna opieka wychowawcza -ogółem , z tego:

124 560,00

801

80148

Edukacyjna opieka wychowawcza -ogółem , z tego

124 560,00

0830

wpływy z usług

90 060,00

4220

Zakup środków żywności

120 060,00

0960

darowizna

30 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek

1 000,00

Stan środków na początek roku

4 500

Stan środków na koniec roku

3 500,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 13-11-2009 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2009 11:24