herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku


Uchwała Nr XXXI/181/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 04 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 57 200,00 zł

-dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług
pozostałych).

-dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 10 000,00 zł

-dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 17 500,00 zł

-dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł

-dział 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 18 000,00 zł ,

(Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych na łączną kwotę 48 500,00).

- dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 400,00 zł

(Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia osobowe pracowników)

-dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 2 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - gimnazja - wynagrodzenia osobowe pracowników).

-dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 1 300,00 zł

(Oświata i wychowanie - stołówki szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 1 700,00 zł

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 kwotę o kwotę 1 700,00

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne- wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 3. W załączniku Nr 6 „ Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2009 rok” dokonuje się następujących zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- dział 801 rozdział 80148 § 4220 zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł ( zakup środków żywności)

- dział 801 rozdział 80148 § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł ( zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek)

§ 4.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 55 500,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 4 819 694,03 zł.-§ 994 lokaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/181/2009

Rady Gminy Osina
z dnia 04 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/139/2008
Rady Gminy Osina
z dnia 02 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych

Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego

w Osinie na 2009 rok

w złotych

Przychody

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

801

80148

Edukacyjna opieka wychowawcza -ogółem , z tego:

124 560,00

801

80148

Edukacyjna opieka wychowawcza -ogółem , z tego

124 560,00

0830

wpływy z usług

90 060,00

4220

Zakup środków żywności

120 060,00

0960

darowizna

30 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek

1 000,00

Stan środków na początek roku

4 500

Stan środków na koniec roku

3 500,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 13-11-2009 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2009 11:24