Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/179/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok


UCHWAŁA Nr XXIX / 179 /2013

Rady Gminy Osina

z dnia 06 grudnia 2013 roku

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. Nr 23, poz. 124 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.

2. Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osina;

 2. Programie - należy przez to rozumieć niniejszy program;

 3. Komisji - należy przez to rozumieć gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, powołaną zgodnie z art. 41 ustawy;

 4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

§ 3. Celem Programu jest:

 1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują na terenie Gminy;

 2. poprawa skuteczności rozwiązywania istniejących problemów alkoholowych;

 3. integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

§ 4. Zadania własne Gminy związane z prowadzeniem działań, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

§ 5. Zadania Gminy, o których mowa w § 4, realizowane są:

 1. w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie pracy grup AA i wsparcia dla uzależnionych;

 2. w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

  1. prowadzenie punktu informacyjnego, znajdującego się w budynku Policji w Osinie,

  2. prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
   dotkniętych problemem alkoholowym,

  3. popieranie lokalnych inicjatyw w zakresie przeciwdziałania przemocy w
   rodzinie;

 3. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez:

  1. udzielanie informacji o dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i
   rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

  2. organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,

  3. szkolenie i kształcenie w dziedzinie profilaktyki pedagoga szkolnego i
   nauczycieli,

  4. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,

  5. prowadzenie edukacji dla społeczności gminy poprzez wykorzystanie dostępnych mediów czy zakup literatury fachowej,

  6. budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych;

 4. w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów poprzez:

  1. prowadzenie działalności rekreacyjnej mającej na celu promowanie
   trzeźwości,

  2. współdziałanie z osobami, które profesjonalnie i nieprofesjonalnie
   zajmują się pomaganiem osobom mającym problemy alkoholowe,

  3. szkolenie osób w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów
   alkoholowych - osoby pierwszego kontaktu środowiskowego,

  4. dofinansowanie imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin z
   problemem alkoholowym;

 5. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

§ 6. W związku z realizacją Programu planuje się osiągnąć poniższe cele:

1) zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia;

2) ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież;

3) zmniejszenie degradacji psychofizycznej;

4) zmniejszenie kosztów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu;

5) zwiększenie efektywności pracy zawodowej;

6) poprawę zasobów materialnych gospodarstw domowych;

7) zmniejszenie ilości uszkodzeń i urazów związanych z wypadkami związanymi

ze spożywaniem alkoholu;

8) zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego;

9) zwiększenie wiedzy społeczeństwa Gminy w zakresie problematyki
alkoholowej, leczenia odwykowego oraz przemocy domowej;

10) zmniejszenie udziału nietrzeźwych w naruszeniu prawa i porządku
publicznego.

§ 7. űródłem finansowania zadań Programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 8. Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii zajmują się w szczególności poniższe instytucje:

1) Poradnia Odwykowa przy NZOZ „SANUS” S.C. w Nowogardzie, ul. Kościuszki 36 - świadczenia leczenia odwykowego na rzecz osób uzależnionych, a także edukację na temat choroby alkoholowej;

2) Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży i ich rodzin
w Nowogardzie ul. 3-go Maja 44 - udzielana jest pomoc dzieciom i
młodzieży uczącej się . Poradnia prowadzi i organizuje zajęcia na różnego
rodzaju uzależnienia;

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie - udziela pomocy rodzinom, w
których występuje trudna sytuacja finansowa związana z nadużywaniem
alkoholu, pomoc finansowa w formie zasiłków, opłat za obiady dla dzieci
w szkole, organizuje wypoczynek dzieci ze środowiska ryzyka;

4) Komisariat Policji w Nowogardzie - prowadzenie rozmów
profilaktycznych i pouczających, podejmowanie działań na agresywne,
chuligańskie zachowania się osób i młodzieży znajdujących się w stanie
po spożyciu alkoholu lub środków odurzających , itp.

§ 9. Za każdy dzień pracy, w trakcie którego odbywały się posiedzenia Komisji lub przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie od l stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Osina w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii stanowią, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Program taki musi być uchwalany corocznie przez radę gminy.

Wydatki na realizację powyższych zadań zostały ujęte w uchwale budżetowej na 2014 rok, w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, w rozdziale 85153 przeciwdziałanie narkomanii.

Preliminarz określa szczegółowe zadania, które będą wykonywane w trakcie roku budżetowego przez jednostki i instytucje określone w programie:

PRELIMINARZ WYDATKÓW

NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU

Rozdział w budżecie 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział w budżecie 85153 - przeciwdziałanie narkomanii

Lp

NAZWA ZADANIA

Szczegółowe formy i sposób ich realizacji

Koszt realizacji

1

2

3

4

1

Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Koszty związane z leczeniem odwykowym - otwartym i stacjonarnym tj. opłaty sądowe, opinie psychologa i psychiatry, itp.

Razem

1000

2.

Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- podejmowanie skutecznych interwencji wobec przemocy i innych dysfunkcji rodziny powodowanych przez picie alkoholu,

- współpraca GKRPA z OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Sądem, Policją mająca na celu niesienie pomocy ofiarom przemocy,

- dofinansowanie zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych ( w bibliotece, w świetlicach wiejskich ) - zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych , itp.

- dofinansowanie imprez rekreacyjno - sportowych dla dzieci w okresie wakacji

- dofinansowanie do kolonii i obozów dla dzieci z rodzin z uzależnieniem

Razem

4.330

3

Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

Współpraca z :

- Poradnią Odwykową przy NZOZ

„SANUS”,

- Specjalistyczną Poradnią Terapeutyczną dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w Nowogardzie

- Zespołem Szkół Publicznych w Osinie,--

- NZOZ „ PROXIMUS” w Osinie,

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- Zespołem Dzielnicowych Komendy Policji w Nowogardzie

- Pełnomocnikiem ds. Przeciwdziałania

Narkomanii w powiecie

Razem

1.500

4

Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Koszty związane z pracą Komisji tj.

- wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, za kontrole placówek handlowych,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

Wynagrodzenie dla osób zajmujących się zdrowiem i profilaktyką uzależnienia (terapeuta uzależnień , psycholog, psychiatra)

Wynagrodzenie dla lekarza biegłego

Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

Wynagrodzenie dla realizatorów programów profilaktycznych - uzależnienie od alkoholu i narkomanii - w ZSP Osina

Funkcjonowanie punktu informacyjnego

Pozostała działalność Komisji - wydatki bieżące( dofinansowanie do Strategii rozwiązywania problemów społecznych , szkolenie Komisji , delegacje, szkolenia, itp. )

Razem

23.670

5

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Realizacja programów profilaktycznych w szkole podstawowej i gimnazjum, programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz agresji i przemocy.

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców, szkolenie osób w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , szkolenie sprzedawców .

Zakup literatury związanej z profilaktyką uzależnień, materiały edukacyjne

Razem

1500

6

Dotacja celowa - Izba wytrzeźwień

Realizacja programu interwencyjno-motywującego dla osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia

1000

7

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania narkomanii

- szkolenia z zakresu narkomanii

- materiały edukacyjne

Razem

500

OGÓŁEM

33.500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2013 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2013 11:04