herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXVI/155/2009 RADY GMINY OSINA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina.


UCHWAŁA Nr XXVI / 155/2009

RADY GMINY OSINA

z dnia 01 kwietnia 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) uchwala się , co następuje :

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 ,

na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Rada Gminy Osina

u d z i e l a

WÓJTOWI GMINY ABSOLUTORIUM za 2008 rok .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2009 11:02