Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI-90-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina


UCHWALA Nr XVI / 90/ 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina.

§ 2. Rada Gminy Osina określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;

 2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

 3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

 4. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez następujące działania Gminy:

 1. zbieranie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przewożenie ich do Schroniska dla zwierząt w Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard, z którym Gmina posiada podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych psów;

 2. umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

 3. zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela prowadzone będzie przez schronisko dla zwierząt o którym mowa w punkcie 1;

 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 5. uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko- weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

 2. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

 3. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

 4. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" właścicielom suk, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie powinny zostać poddane sterylizacji na koszt właściciela;

 5. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji.

§ 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez następujące działania Gminy:

 1. egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;

 2. trwałe oznakowanie psów, za pomocą elektronicznego mikroprocesora („czipa”) na koszt Gminy, realizowane we współpracy z lekarzami weterynarii;

 3. konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 6. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

 2. współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

 3. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

§ 7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne należące do p. Eugeniusza Lejk, Osina 27b, 72-221 Osina.

§ 8. Rada Gminy Osina uchwalając budżet Gminy Osina na 2012 r. zapewniła w nim środki finansowe na realizacje zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 11 000 zł, które zostaną wydatkowane w sposób określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 9. Traci moc uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osina

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2012 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2012 09:33