Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/115/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2013 -2017 z perspektywą do roku 2032


UCHWALA Nr XXI / 115 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2032

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. - Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 1. Przyjmuje się Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2032 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 2. Z realizacji Programu określonego w §1 Wójt Gminy Osina składa Radzie Gminy Osina coroczne sprawozdanie w terminie do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania uchwały za rok ubiegły.

 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY GMINY OSINA

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2032

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 -2032”. Główne cele Programu to:

 1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

 2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju.

 3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

 1. Składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych.

 2. Wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu.

 3. Pozostawianie w ziemi - w dopuszczonych prawem przypadkach - wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach:

 • centralnym (Rada Ministrów, Minister Gospodarki i w strukturze Ministerstwa Gospodarki Główny Koordynator),

 • wojewódzkim (samorząd województwa),

 • lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny).

W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek opracowania „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Do zadań samorządu gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

W celu realizacji tego zadania został opracowany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2032”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. jego cele i zadania, ramy prawne i polskie regulacje prawne w tym zakresie w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie Gminy Osina. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest oraz określa harmonogram realizacji programu. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina oraz zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwienie innymi metodami spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik, a przez to wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Celem operacyjnym programu jest:

  • Zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalenie lokalnego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest,

  • Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz szkolenia pracowników administracji,

  • Podniesienie świadomości mieszkańców gminy odnośnie zagrożeń powodowanych przez wyroby zawierające azbest,

  • Oczyszczenie terenu miasta i gminy z azbestu poprzez usuwanie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

  • Wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz środowisko naturalne,

  • Monitoring realizacji Programu w postaci ewidencji rodzaju i ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 11:19