herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXII/131/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA Nr XXII / 131 /2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

  1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Pierwszą opłatę uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

  1. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osina lub gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

  4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391), nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy, do końca 2012 r. obowiązana jest podjąć niniejszą uchwalę, w celu określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (a w przypadku podjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy, także właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, np. szkoły, urzędy, sklepy), zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

  • koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  • koszty obsługi administracyjnej systemu.

Opłaty te powinny być uiszczane przez właścicieli nieruchomości z częstotliwością i w terminie pozwalającym na bieżące finansowanie kosztów systemu (koszty przedsiębiorcy, który wygra przetarg, koszty administracyjne systemu, koszty eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), wskazano więc częstotliwość miesięczną z terminem uiszczania opłaty do 15 dnia każdego miesiąca, w którym odebrano odpady, począwszy od lipca 2013 roku - miesiąca, w którym system zacznie funkcjonować.

Ze względów praktycznych, właściciel nieruchomości powinien mieć możliwość uiszczenia opłaty przelewem na rachunek bankowy urzędu gminu lub gotówką w punkcie kasowym w urzędzie gminy.

Niniejsza uchwała określa istotne elementy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 09:05