Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/131/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA Nr XXII / 131 /2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

  1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Pierwszą opłatę uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

  1. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osina lub gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

  4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391), nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy, do końca 2012 r. obowiązana jest podjąć niniejszą uchwalę, w celu określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (a w przypadku podjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy, także właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, np. szkoły, urzędy, sklepy), zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

  • koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  • koszty obsługi administracyjnej systemu.

Opłaty te powinny być uiszczane przez właścicieli nieruchomości z częstotliwością i w terminie pozwalającym na bieżące finansowanie kosztów systemu (koszty przedsiębiorcy, który wygra przetarg, koszty administracyjne systemu, koszty eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), wskazano więc częstotliwość miesięczną z terminem uiszczania opłaty do 15 dnia każdego miesiąca, w którym odebrano odpady, począwszy od lipca 2013 roku - miesiąca, w którym system zacznie funkcjonować.

Ze względów praktycznych, właściciel nieruchomości powinien mieć możliwość uiszczenia opłaty przelewem na rachunek bankowy urzędu gminu lub gotówką w punkcie kasowym w urzędzie gminy.

Niniejsza uchwała określa istotne elementy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 09:05