herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Osinie.


Uchwała Nr XXX/179/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ,) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 193 o pow. 0,32 ha - obręb Osina.

§ 2. Na wniosek nabywcy będącego użytkownikiem wiecznym gruntu, sprzedaż może nastąpić w systemie ratalnym, na następujących zasadach:

1) należność za sprzedawany grunt może być rozłożona na 10 rat rocznych;

2) pierwsza rata nie może być niższa niż 20% należnej ceny sprzedaży;

3) nie zapłacenie dwóch rat w terminie skutkuje wymagalnością całej należnej ceny z ustawowymi odsetkami;

4) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży gruntu wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu (hipoteka zwykła i kaucyjna) na koszt nabywcy.

§ 3.1. Użytkownika wieczystego powinny obciążać koszty sporządzenia wyceny nieruchomości.

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nieruchomości gruntowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-10-2009 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2009 11:40