herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXV/208/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXV/208/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2010 rok o kwotę 2 505 875,65 zł

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 2 674,00 zł

( Różne rozliczenia finansowe- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

- dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75618 § 0690/1 o kwotę 15 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75618 § 0920/1 o kwotę 100 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z różnych opłat)

- dział 900 rozdział 90011 § 0970/1 o kwotę 2 386 201,65 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z różnych dochodów )

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2010 r o kwotę 2 505 875,65 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 4300/1 o kwotę 39 064,75 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050/1 o kwotę 2 315 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01095 § 4210/1 o kwotę 20 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01095 § 4300/1 o kwotę 10 000,00 zł

(Rolnictwo i łowiectwo ,infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem 2 384 064,75 zł).

- dział 900 rozdział 90002 § 4300/1 o kwotę 20 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka odpadami -zakup usług pozostałych)

- dział 900 rozdział 90003 § 4300/1 o kwotę 10 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi - zakup usług pozostałych).

- dział 900 rozdział 90004 § 4210/1 o kwotę 5 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 4110/1 o kwotę 2 160,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 4120/1 o kwotę 400,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 4170/1 o kwotę 13 440,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów i wyposażenia , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy ,wynagrodzenia bezosobowe ogółem 21 000,00 zł).

- dział 900 rozdział 90095 § 4210/1 o kwotę 5 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4300/1 o kwotę 6 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4210/1 o kwotę 7 136,90 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 6060/1 o kwotę 23 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4300/1 o kwotę 25 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem 66 136,90 zł).

- dział 754 rozdział 75406 § 3000 o kwotę 2 000,00 zł

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Straż Graniczna -wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Szczecinie- Goleniowie).

- dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 2 674,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe -zakup usług pozostałych)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-04-2010 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2010 14:38