herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XX/124/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.


Uchwała Nr XX/124 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

50 000,00 zł.

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 50 000,00zł.

( Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów.)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę
50 000,00 zł, z tego:

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 25 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia)

- dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 25 000,00 zł,

(Oświata i wychowanie , gimnazja z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-09-2008 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2008 14:18