herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr II/ 6/2010 Rady Gminy Osina z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Osinie.


U C H W A Ł A Nr II/ 6/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Osinie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 44, położonego na działce ewidencyjnej nr 350 - obręb Osina o pow. 0,0929 ha wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i gruncie.

§ 2. Upoważnia się Wójta do wykonania wyceny lokalu mieszkalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 29-12-2010 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2010 08:47