Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVIII/224 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie :określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Uchwała Nr XXXVIII/224 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie :określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) Rada Gminy Osina uchwala

co następuje:

§ 1. Projekt budżetu przy pomocy urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
opracowuje Wójt uwzględniając obowiązujące przepisy o finansach publicznych
i przyjęte przez Radę Gminy uchwały ustalające programy, strategie i inne plany
działania organów gminy.

§ 2. Uchwała budżetowa określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy, z wyodrębnieniem dochodów
bieżących i majątkowych,

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy, z wyodrębnieniem wydatków
bieżących i majątkowych,

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu gminy wraz ze
źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy,

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy,

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy,

6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust 1. i art. 90 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z
zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

8) szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym, wynikające z
odrębnych ustaw,

9) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z
postanowień organu stanowiącego,

10) uchwała budżetowa może zawierać:

a) upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań finansowych,

b) upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu

§ 3. Projekt budżetu powinien obejmować:

1). Zestawienie dochodów w układzie działów i rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji

budżetowej dotyczących ważniejszych źródeł pochodzenia z wyodrębnieniem

dochodów bieżących i majątkowych, w tym w szczególności dotacji i środków na

finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2). Zestawienie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

1. wydatków bieżących, a w nich:

a) wydatków jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

b) dotacji na zadania bieżące

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,

ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę, przypadające do

spłaty w danym roku budżetowym,

f) wydatków na obsługę długu,

2. wydatków majątkowych

3). Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

4). Kwotę planowanego deficytu albo nadwyżki budżetu gminy wraz ze źródłem pokrycia
deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

5). Plany dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

6). Plany dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.

7). Plany dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego.

8). Wykazy dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na:

- dotacje podmiotowe oraz przedmiotowe

- dotacje celowe udzielane z budżetu.

§ 4. Uzasadnienie do projektu budżetu powinno zawierać:

1. opis założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu,

2. omówienie projektu planu dochodów, według działów

3. opis planowanych wydatków bieżących według działów,

4. opis planowanych wydatków majątkowych według działów,

5. omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat
poprzednich,

§ 5. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu Wójt przedkłada
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii do dnia
15 listopada poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6. 1.Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt budżetu wraz z towarzyszącymi mu

materiałami przekazuje stałym komisjom Rady Gminy oraz do zaopiniowania

Komisji Gospodarki i Budżetu nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

2.W przypadku zgłoszenia przez Komisje propozycji wprowadzenia do budżetu nowego

wydatku lub zwiększenia przewidzianego w projekcie budżetu ma ona obowiązek

wskazania źródła jego sfinansowania. W razie niedochowania wymogu określonego w
zdaniu poprzedzającym , wniosek nie jest brany pod rozwagę w toku dalszych prac
nad projektem.

3.Komisja na swoim posiedzeniu formułuje opinię ostateczną o projekcie budżetu w

ciągu 7 dni od daty otrzymania projektu i przekazuje w tym terminie Wójtowi.

W sytuacji gdy uchwalenie budżetu następuje po 1 stycznia opinia Komisji

winna być sporządzona co najmniej na 2 tygodnie przed uchwaleniem budżetu.

§ 7. Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji powinien ustosunkować się do ewentualnych
propozycji i przekazać je Radzie Gminy .

§ 8.1.Uchwalenie budżetu powinno nastąpić w następującym porządku:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jego uzasadnieniem przez Wójta,

- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Komisji Rady Gminy,

- głosowanie nad całością projektu budżetu.

2. Uchwalenie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, w

szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia roku budżetowego.

3. Do czasu uchwalenia budżetu po rozpoczęciu roku budżetowego podstawą gospodarki

finansowej gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy .

§ 9. Wieloletnia prognoza finansowa będzie uchwalona przez Radę Gminy w formie
odrębnej uchwały ,która zostanie przedstawiona wraz z projektem uchwały budżetowej:

   1)   regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;

   2)   organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXII/221/06 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:58