herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXVII/ 221/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo i Gminą Goleniów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin.


UCHWAŁA Nr XXXVII/ 221/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo i Gminą Goleniów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419, z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dniem 1 lipca 2010 r. porozumienia z Gminą Maszewo na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Maszewo dla mieszkańców Gminy Osina, którego projekt stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wyraża się zgodę na zawarcie z dniem 1 lipca 2010 r. porozumienia z Gminą Goleniów na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Goleniów dla mieszkańców Gminy Osina, którego projekt stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:55