herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIII/207/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Długołęce


Uchwała Nr XXXIII/ 207 /2014

Rady Gminy Osina

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Długołęce.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.poz.594), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ) oraz § 7 uchwały Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Osina z dnia 6 września 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. z 2012 r. poz. 2235) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Osina dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.Anny w Długołęce z przeznaczeniem na następujące prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół filialny pw. Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Redle.

- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania

prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2. Dotacji udziela się w roku budżetowym 2014 w wysokości 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-06-2014 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2014 10:15