herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015?


U C H W A Ł A Nr XIX / 121 / 2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata

2008 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII / 230 /2006 Rady Gminy Osina z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Kościuszki na lata

2006 - 2013” .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-07-2008 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2008 12:10