herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Uchwała Nr XXII/132/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

10 000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75412 § 2030 o kwotę 10 000,00zł.

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin )

§ 2.Zwiększa się dochody budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

44 000,00 zł.

- dział 801 rozdział 80101 § 0750 o kwotę 1 200,00zł.

- dział 801 rozdział 80110 § 0750 o kwotę  800,00 zł.

(Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe oraz gimnazja ,dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst), 

-dział 754 rozdział 75412 § 2700 -kwotę 10 000,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł)

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 - kwotę 32 000,00zł

( Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

§ 3.Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

7 000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75405 § 2320 o kwotę 4 000,00zł.

- dział 754 rozdział 75405 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł.

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-komendy powiatowe policji zakup materiałów i wyposażenia oraz dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst) ) .

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę
41 000,00 zł, z tego:

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł

(Transport i łączność - drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych)

- dział 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 1 200,00 zł,

( Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup energii)

- dział 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 800,00 zł,

(Oświata i wychowanie , gimnazja z przeznaczeniem na zakup energii)

- dział 710 rozdział 71035 § 6050 o kwotę 3 000,00 zł,

(Działalność usługowa- cmentarze z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 754 rozdział 75411 § 6620 o kwotę 7 000,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na utworzenie bazy sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Goleniowie)

- dział 754 rozdział 75412 § 4300 kwotę 6 000,00 zł

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych)

- dział 754 rozdział 75421 § 4210 kwotę 3 000,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-zarządzanie kryzysowe
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia).

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 09:19