herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIV-77-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną


Uchwała Nr XIV / 77/ 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie

do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy
w zakresie pracy z rodziną, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r .

Przewodniczący Rady Gminy Osina

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Osina w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną.

W dniu 9 czerwca 2011 r. uchwalono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887), która nałożyła nowe obowiązki na administrację publiczną. Ustawa ta określa zasady i formy wspierania rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi oraz reguły stosowania pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą, jeżeli rodzina ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie jej wsparcia.

Wspieranie rodziny może być prowadzone w formie:

a) pracy z rodziną (konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi opiekuńcze, pomoc prawna, wsparcie asystenta rodzinnego);

b) pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci poprzez placówkę wsparcia dziennego oraz rodzinę wspierającą.

Szczegółowe zasady wspierania rodziny każda gmina określi w 3-letnim gminnym programie wspierania rodziny.

Z przepisu art. 10 ust. 1 przedmiotowej ustawy wynika, że pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Niniejszą uchwałą do realizacji zadania, o którym mowa powyżej wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:31