herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr III/13/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 poz.28 ,Nr 142
i 146 , Nr 106, poz.675 ) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2010 rok o kwotę 11 000,00 zł

-dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 11 000,00 zł,

(Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - odsetki pozostałe).

§ 2. Zwiększa się własne wydatki budżetowe Gminy o kwotę 11 000,00 zł, z tego:

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 11 000,00 zł

(Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

ZARZĄDZENIE 4/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr III/13/2010 z dnia

30 grudnia 2010 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r.z późn.zm) zarządzam:

§ 1.Ustala się układ wykonawczy do uchwały Nr III/4/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Rady Gminy Osina , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Szwedo

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010 r.

GMINA

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

zwiększenia

zmniejszenia

Zwiększenia

zmniejszenia

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

758

75814

0920

11 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

zwiększenia

zmniejszenia

Zwiększenia

zmniejszenia

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

854

85415

3240

11 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 10-01-2011 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2011 14:29