herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r


Uchwała Nr XXII/124/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 2 391,90 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 286,44 zł,

-dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 2 105,46 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe
otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu).

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2012 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 2 391,90 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 127,46 zł,

-dział 853 rozdział 85395 § 3117 o kwotę 2 264,44 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu)

§ 3. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2012 rok o kwotę 250 746,26 zł

- dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 70 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku
od nieruchomości).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 105 000,00 zł,

(Różne rozliczenia -różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

- dział 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 3 465,00 zł

( Różne rozliczenia - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- środki na uzupełnienie dochodów gmin).

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 35 000,00

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw).

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 23 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek od osób prawnych).

- dział 921 rozdział 92109 § 2007 o kwotę 6 286,89 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury , świetlice kluby- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich).

- dział 926 rozdział 92695 § 2007 o kwotę 7 994,37 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich).

§ 4. Zmniejsza się własne dochody budżetowe gminy na 2012 rok o kwotę 313 281,26 zł

- dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 100 281,26 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 15 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 25 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 9 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 60 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

- dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 90 000,00 zł,

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości).

- dział 756 rozdział 75618 § 0460 o kwotę 4 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie- wpływy z opłaty eksploatacyjnej).

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2012 rok o kwotę 66 000,00 zł

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 66 000,00 zł,

(Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- zakup usług pozostałych).

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2012 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 3 465,00 zł

-dział 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 3 465,00 zł,

(Oświata i wychowanie - przedszkola - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 08:39