herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVII/217/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Uchwała Nr XXXVII/217/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 roku Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203,Nr 214, poz.1806; z 2005roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458) oraz art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1.1.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 3 691 328 ,00 zł z Banku Gospodarstwa

Krajowego ,ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z
realizacją zadania pn.” Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni
ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze Kościuszki realizowanej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2. Uruchamianie transz pożyczki zgodnie z harmonogramem pożyczki:
- w 2010 roku - I transza w kwocie 2 168 191,00 zł,
- w 2011 roku - II transza w kwocie 1 523 137,00 zł.

§ 2. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana będzie ze środków otrzymanych
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencji Płatniczej) stanowiących
nie więcej niż 75 % kosztów kwalifikowanych projektu, zgodnie z umową o
dofinansowanie Nr 00020-6921- UM600039/09 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

§ 3. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco złożony wraz z
deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:46