Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVI/95/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA Nr XVI/95/2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz

wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271 , Nr 214 ,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 181,poz. 1337, z 2007 48,poz.327 , Nr 138,poz. 974 , Nr 173,poz. 1218 ) , art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 , Nr 143,poz. 1199, z 2007 r. Nr 109,poz. 747, Nr191,poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 ) oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 , Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr249,poz. 1828, Nr 251 , poz. 1847, z 2007 r. Nr 245, poz. 1775 ) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r Nr 200, poz.1682 , Nr 216,poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, 245, poz. 1775 ) w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ,Nr 85,poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,poz. 1199, z 2006 r. Nr 66,poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414 Nr 225, poz. 1671,) Rada Gminy Osina uchwala , co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, zwanych dalej podatkami, w drodze inkasa .

§ 2. Na inkasentów podatków określonych w § 1 wyznacza się inkasentów w osobach :

1) Krasowska Ewa - na obszarze Sołectwa Bodzęcin,

2) Machol Krzysztof - na obszarze Sołectwa Węgorza,

3) Buksiński Stanisław - na obszarze sołectwa Redostowo,

4) Jasek Małgorzata - na obszarze Sołectwa Kościuszki,

5) Buriak Marta - na obszarze Sołectwa Kikorze ,

6) Nowacki Stefan - na obszarze Sołectwa Osina,

7) Demianiuk Romuald - na obszarze Sołectwa Krzywice,

8) Szurgot Zdzisław - na obszarze Sołectwa Węgorzyce,

9) Kasicka Urszula - na obszarze Sołectwa Przypólsko,

10) Wawreńczuk Wanda - na obszarze Sołectwa Redło.

§ 3. 1. Pobrane kwoty podatków inkasent wpłaca na rachunek Urzędu Gminy Osina , po wcześniejszym rozliczeniu i wskazaniu nr rachunku przez pracownika Urzędu Gminy z referatu budżetu i finansów w terminach : do 16 marca, do 16 maja , do 16 września ,

do 16 listopada .

  1. Jeżeli dzień rozliczenia i wpłaty podatków jest dniem wolnym od pracy , to wpłat

bądź rozliczenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

§ 4. 1. Inkasentowi za pobrane podatki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12 % zainkasowanych kwot.

2. Wypłata prowizji dla Inkasenta nastąpi w terminach : za I ratę do 15 kwietnia , za II ratę do 15 czerwca , za III ratę do 15 października , za IV ratę do 15 grudnia roku podatkowego.

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy Osina z dnia 06 grudnia 2002 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik

do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Osina z dnia

.....................................

Zaświadczenie Nr

Zaświadcza się że Pan / Pani ................................................................................. legitymująca

się dowodem osobistym serii nr ........................................................................... zgodnie z uchwałą Nr ................................... Rady Gminy Osina z dnia..............................................

jest uprawniony ( a) do poboru podatków : od nieruchomości , rolnego i leśnego na obszarze Sołectwa ............................................................................... stanowiących dochód Gminy Osina .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 07:55