herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVI/95/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA Nr XVI/95/2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz

wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271 , Nr 214 ,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 181,poz. 1337, z 2007 48,poz.327 , Nr 138,poz. 974 , Nr 173,poz. 1218 ) , art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 , Nr 143,poz. 1199, z 2007 r. Nr 109,poz. 747, Nr191,poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 ) oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 , Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr249,poz. 1828, Nr 251 , poz. 1847, z 2007 r. Nr 245, poz. 1775 ) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r Nr 200, poz.1682 , Nr 216,poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, 245, poz. 1775 ) w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ,Nr 85,poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,poz. 1199, z 2006 r. Nr 66,poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414 Nr 225, poz. 1671,) Rada Gminy Osina uchwala , co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, zwanych dalej podatkami, w drodze inkasa .

§ 2. Na inkasentów podatków określonych w § 1 wyznacza się inkasentów w osobach :

1) Krasowska Ewa - na obszarze Sołectwa Bodzęcin,

2) Machol Krzysztof - na obszarze Sołectwa Węgorza,

3) Buksiński Stanisław - na obszarze sołectwa Redostowo,

4) Jasek Małgorzata - na obszarze Sołectwa Kościuszki,

5) Buriak Marta - na obszarze Sołectwa Kikorze ,

6) Nowacki Stefan - na obszarze Sołectwa Osina,

7) Demianiuk Romuald - na obszarze Sołectwa Krzywice,

8) Szurgot Zdzisław - na obszarze Sołectwa Węgorzyce,

9) Kasicka Urszula - na obszarze Sołectwa Przypólsko,

10) Wawreńczuk Wanda - na obszarze Sołectwa Redło.

§ 3. 1. Pobrane kwoty podatków inkasent wpłaca na rachunek Urzędu Gminy Osina , po wcześniejszym rozliczeniu i wskazaniu nr rachunku przez pracownika Urzędu Gminy z referatu budżetu i finansów w terminach : do 16 marca, do 16 maja , do 16 września ,

do 16 listopada .

  1. Jeżeli dzień rozliczenia i wpłaty podatków jest dniem wolnym od pracy , to wpłat

bądź rozliczenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

§ 4. 1. Inkasentowi za pobrane podatki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12 % zainkasowanych kwot.

2. Wypłata prowizji dla Inkasenta nastąpi w terminach : za I ratę do 15 kwietnia , za II ratę do 15 czerwca , za III ratę do 15 października , za IV ratę do 15 grudnia roku podatkowego.

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy Osina z dnia 06 grudnia 2002 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik

do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Osina z dnia

.....................................

Zaświadczenie Nr

Zaświadcza się że Pan / Pani ................................................................................. legitymująca

się dowodem osobistym serii nr ........................................................................... zgodnie z uchwałą Nr ................................... Rady Gminy Osina z dnia..............................................

jest uprawniony ( a) do poboru podatków : od nieruchomości , rolnego i leśnego na obszarze Sołectwa ............................................................................... stanowiących dochód Gminy Osina .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 07:55