herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXV/207/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) uchwala się ,co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osina Nr XXXII /188 / 2009 z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 rok uchyla się załącznik nr 8 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-04-2010 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2010 14:37