herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XLII /238/2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XLII /238 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia 22 października2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 poz.28 ,Nr 142
i 146 , Nr 106, poz. 675 ) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr5 poz. 54z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2010 rokokwotę104 500,00 zł

-dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 15 000,00zł

( Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

-dział 756 rozdział 75618 § 0970 o kwotę25 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy
z różnych dochodów ).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 64 500,00 zł,

(Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe -odsetki pozostałe).

§ 2. Zwiększa się własne wydatki budżetowe Gminy o kwotę104 500,00 zł, z tego:

- dział 600 rozdział 60016 § 4270 kwotę 40 000,00 zł

(Transport i łączność - drogi publiczne gminne - zakup usług remontowych).

- dział 630 rozdział 63003 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł,

(Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki -wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych).

-dział 700 rozdział 70005 § 4400 o kwotę 20 000,00zł

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe).

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 kwotę20 000,00 zł

(Oświata i wychowanie- szkoły podstawowe- zakup usług remontowych).

-dział 921 rozdział 92109 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł

-dział 921 rozdział 92109 § 4120 o kwotę200,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4170 o kwotę3 300,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -
składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenie
bezosobowe).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-11-2010 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 13:39