herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVII / 214 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXVII / 214 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2010 rok o kwotę 15 314,00 zł

-dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 122,00 zł,

(Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych)

- dział 758 rozdział 75807 § 2920 o kwotę 192,00 zł.,

(Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z
budżetu państwa)

- dział 756 rozdział 75618 § 0690/1 o kwotę 15 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy

z różnych opłat) .

§ 2. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy o kwotę 16 370,00 zł, z tego:

- 756 rozdział 75618 § 0970 o kwotę 1 370,00 zł.

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy

z różnych dochodów )

- dział 900 rozdział 90019 § 0690 kwotę 15 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat)

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 51 220,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 2318 o kwotę 51 220,00 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst)

§ 4. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 51 220,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 2317 o kwotę 51 220,00 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst)

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2010 r o kwotę 3 156 191,00 zł :

- dział 010 rozdział 01010 § 6058 kwotę 2 168 191,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 921 rozdział 92109 § 6058 kwotę 718 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby -

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

- dział 926 rozdział 92601 § 6058 o kwotę 270 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2010 r o kwotę 5 346 335,93 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę  686 966,00 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6057 kwotę 2 168 191,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie na kwotę 2 855 157,00 zł)

- dział 600 rozdział 60016 § 6300 o kwotę 20 000,00 zł

(Transport i łączność drogi publiczne gminne - dotacja celowa na pomoc finansową

udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie
dotacji celowej dla Gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi)

- dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł

( Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zakup usług
remontowych)

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 - kwotę zł 1 370,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne - zakup
materiałów i wyposażenia).

- dział 757 rozdział 75705 § 8110 kwotę 100 000,00 zł

( Obsługa długu publicznego - obsługa krajowych pożyczek i kredytów- odsetki od

samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek)

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zakup usług

Pozostałych)

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 kwotę 781 808,93 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 kwotę 718 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4270 kwotę 95 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby -
zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie na
kwotę 1 594 808,93 zł).

- dział 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 8 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92195 § 4170 o kwotę 1 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 400 000,00 zł


( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - zakup materiałów i
wyposażenia , zakup usług pozostałych , wynagrodzenia bezosobowe łącznie na kwotę
415 000,00 zł)

- dział 926 rozdział 92601 § 6057 o kwotę 270 000,00 zł

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych).

- dział 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 50 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - przedszkola - dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli
niepublicznych dla Gminy Goleniów i Maszewo).

§ 7.Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 r. dotyczący dotacji celowych przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z budżetu Gminy Osina zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§.8.Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§.9.Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji z poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§.10.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2010r.zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 9 927 088,53 zł,

2) plan wydatków ogółem: 21 858 256,46 zł.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 931 167,93 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:

1)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 902 976,93 zł,

2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze , Kościuszki „ w kwocie 2 168 191,00 zł - I transza.

3) kredytu długoterminowego na zadanie pn „Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze , Kościuszki „ planowanego do zaciągnięcia w 2010 r.- w wysokości 1 359 044,00 zł - I transza.

4) kredytu długoterminowego na zadanie pn „Przyłącza kanalizacyjne do kompleksowej kanalizacji Gmina Osina w I etapie „ planowanego do zaciągnięcia w 2010 r.- w wysokości 500 956,00 zł - I transza.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:39