Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII / 214 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXVII / 214 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2010 rok o kwotę 15 314,00 zł

-dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 122,00 zł,

(Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych)

- dział 758 rozdział 75807 § 2920 o kwotę 192,00 zł.,

(Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z
budżetu państwa)

- dział 756 rozdział 75618 § 0690/1 o kwotę 15 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy

z różnych opłat) .

§ 2. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy o kwotę 16 370,00 zł, z tego:

- 756 rozdział 75618 § 0970 o kwotę 1 370,00 zł.

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy

z różnych dochodów )

- dział 900 rozdział 90019 § 0690 kwotę 15 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat)

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 51 220,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 2318 o kwotę 51 220,00 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst)

§ 4. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 51 220,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 2317 o kwotę 51 220,00 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst)

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2010 r o kwotę 3 156 191,00 zł :

- dział 010 rozdział 01010 § 6058 kwotę 2 168 191,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 921 rozdział 92109 § 6058 kwotę 718 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby -

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

- dział 926 rozdział 92601 § 6058 o kwotę 270 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2010 r o kwotę 5 346 335,93 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę  686 966,00 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6057 kwotę 2 168 191,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie na kwotę 2 855 157,00 zł)

- dział 600 rozdział 60016 § 6300 o kwotę 20 000,00 zł

(Transport i łączność drogi publiczne gminne - dotacja celowa na pomoc finansową

udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie
dotacji celowej dla Gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi)

- dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł

( Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zakup usług
remontowych)

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 - kwotę zł 1 370,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne - zakup
materiałów i wyposażenia).

- dział 757 rozdział 75705 § 8110 kwotę 100 000,00 zł

( Obsługa długu publicznego - obsługa krajowych pożyczek i kredytów- odsetki od

samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek)

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zakup usług

Pozostałych)

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 kwotę 781 808,93 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 kwotę 718 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4270 kwotę 95 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby -
zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie na
kwotę 1 594 808,93 zł).

- dział 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 8 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92195 § 4170 o kwotę 1 000,00 zł

- dział 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 400 000,00 zł


( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - zakup materiałów i
wyposażenia , zakup usług pozostałych , wynagrodzenia bezosobowe łącznie na kwotę
415 000,00 zł)

- dział 926 rozdział 92601 § 6057 o kwotę 270 000,00 zł

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych).

- dział 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 50 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - przedszkola - dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli
niepublicznych dla Gminy Goleniów i Maszewo).

§ 7.Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 r. dotyczący dotacji celowych przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z budżetu Gminy Osina zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§.8.Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§.9.Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji z poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§.10.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2010r.zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 9 927 088,53 zł,

2) plan wydatków ogółem: 21 858 256,46 zł.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 931 167,93 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:

1)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 902 976,93 zł,

2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze , Kościuszki „ w kwocie 2 168 191,00 zł - I transza.

3) kredytu długoterminowego na zadanie pn „Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze , Kościuszki „ planowanego do zaciągnięcia w 2010 r.- w wysokości 1 359 044,00 zł - I transza.

4) kredytu długoterminowego na zadanie pn „Przyłącza kanalizacyjne do kompleksowej kanalizacji Gmina Osina w I etapie „ planowanego do zaciągnięcia w 2010 r.- w wysokości 500 956,00 zł - I transza.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:39